Skip to main content
Sist oppdatert: 19. August 2022

Salgsvilkår og leveringsbetingelser

Farstad Profilsystemer - RuFa Trading AS

Farstad Profilsystemers salgsvilkår og leveringsbetingelser beskriver hva du som kunde kan forvente, samt fordeling av ansvarsforhold med tanke på leveranse av våre produkt.

Generelle vilkår og betingelser

Salgsvilkår

Farstad Profilsystemer følger norsk lovverk med hensyn til garantier og    reklamasjonsrett. 

Pristilbud er basert på tilbudsdatoens priser. Pristilbud gjelder i  14 dager fra de er sendt kjøper, med mindre annet er avtalt.  

Betingelsene anses som akseptert av kunde ved bestilling av varer, og idet      ordre er sendt til kunde uten innvendinger innen rimelig tid. 

 

Evnt gebyr for pakking/emballasje vil komme som tillegg på faktura dersom dette har blitt ansett som nødvendig ved avhenting av varer/frakt/forsendelse el lign. 

Bestilling og endringer

Kunde plikter å oppgi korrekt navn og adresse, korrekte produktopplysninger og mål samt øvrige detaljer. Feil produksjon som følge av feil opplysninger fra kunde, dekkes ikke av Farstad Profilsystemer AS. 

Ordrebekreftelsen er dokumentet som leveres fra Farstad profilsystemer i forkant av produksjon, og må derfor kontrolleres av kunde for eventuelle avvik. Er noe uklart må kunde uten opphold kontakte Farstad Profilsystemer for å avklare spørsmål eller uklarheter. Eventuelle feil i etterkant som en følge av feil opplysninger eller mangelfull kontroll fra kunde dekkes ikke av Farstad Profilsystemer. 

 

Dersom kunde har foretatt oppmåling, og det viser seg at det er feilmåling og/eller skjevheter i huset/ I forbindelse med området der installasjonen skal leveres/monteres, og som ikke fanges opp av justeringsmulighetene, er dette kundens ansvar. 

Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser er netto 14 dager for bedriftskunder, og 7 dager for privatkunder. Dersom kjøper reklamerer på vare/leveranse/montering el. lign, fritar ikke dette kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. 

 

Fakturering skjer elektronisk i PDF- format til kundens oppgitte e-postadresse. Faktura sendes pr. post dersom mottaker ikke har e-postadresse. Selger kan påberope seg muligheten til å fakturere akonto for varer satt i produksjon, før montering har startet. Det faktureres 50% akonto ved oppstart/ varer satt i produksjon, deretter faktureres 50% (restbeløp) ved ferdigstillelse, men mindre annet er eksplisitt avtalt. 

 

Kunder kan betale for varer ved avhenting, med visa/mastercard el.lign. Det tas ikke kontanter. Varer hentet fra vårt lager skal betales ved henting, ved betalingsautomat, i butikk. 

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser er i henhold til NS 8409:2008, samt Lov om forbrukerkjøp LOV-2002-06-21-34 og LOV-1988-05-13-27; lov om kjøp (kjøpsloven), Med mindre annet er skriftlig avtalt. 

 

Ved levering/henting av våre produkter påtar vi oss ansvaret til varene er losset om bord i bil/til transportør, med mindre annet er skriftlig avtalt. 

 

Kunde skal ved mottak av varer kontrollere at det er samsvar mellom mottatt varer og medfølgende pakkseddel/ ordrebekreftelse/ gjeldende tilbud. 

Kjøper/kunde skal i rimelig grad og innen rimelig tid, foreta en kvalitetskontroll av mottatt varer, samt informere relevant transportør om evnt feil/mangler/avvik. 

 

Eventuelle avvik eller synlige skader skal omgående meldes Farstad Profilsystemer, og i den utstrekning det er praktisk mulig/relevant, anmerkes på medfølgende fraktbrev. Kjøper må varsle om eventuelle mangler, snarest mulig etter mottak av leveransen, og senest før varene monteres eller på annen måte tas i bruk. Oversees denne frist tapes retten til å fremsette krav om erstatning som følge av mangel. 

Garanti

Modifisering av produkt uten tillatelse/godkjenning fra Farstad Profilsystemer vil kunne innvirke på tekniske og brukermessige forhold. 

 • Farstad Profilsystemer kan ikke ta ansvar for konsekvenser av slike endringer. 

 GARDEROBELØSNINGER 

 

 

Utvidede garantier: 

Farstad Profilsystemer har 10 års garanti på hjulbeslag for alle våre skyvedørsfronter. 

 

Garantien dekker ikke: 

 1. Mangel som oppstår på grunn av uforsvarlig eller feil bruk samt slitasje 
 1. Eventuelle følgeskader som måtte oppstå før eller i forbindelse med utbedring av                    mangel. 
 1. Eventuelle tilstøtende eller påmonterte produkter som ikke er levert av Farstad Profilsystemer/RuFa Trading AS 
 1. Garantien bortfaller for alle skader/følgeskader som skyldes feil bruk, feil montering, feil lagring og/eller manglende vedlikehold. 

 

 

INNGLASSINGER, HAGESTUER (HERUNDER GLLASSTAK, BALDAKIN + ØVRIGE UTVENDIGE PRODUKTER) 

 

Garanti på glass er i henhold til Glassbransjeforbundets retningslinjer. 

 

Forutsetning for garanti: 

 • Eventuelle transportskader skal påføres fraktbrev ved mottak 
 • Alle bevegelige deler skal kontrolleres og smøres regelmessig, min 1 gang pr. år. 
 • Overflatebehandling må kontrolleres og evt. utbedres regelmessig. Kontroll må skje minimum 1 gang pr. år. 
 • Ubehandlede produkter må behandles umiddelbart etter levering 
 • Ved enkle utbedringer som kan utføres av kunde dekkes kun reservedeler. 

 

 

Garantien gjelder kun på produktet brukt under normale temperaturer og fuktighetsforhold, samt at halvårlig vasking og smøring av bevegelige deler og hjul. 

 

 

Utvided produksjonsgaranti: 

Alle profilsammenføyninger har garanti på 5 år. 

 

Farstad Profilsystemer sine produkter kan ikke nedbrytes ved normalt bruk. 

Ved normal fuktighet og temperatur har produktene 100 % korrosjonsbestandighet. For bevegelige deler, topp og bunnhjul, er garantien 5 år 

 

 

Garantien dekker ikke: 

 1. Mangel som oppstår på grunn av uforsvarlig eller feil bruk samt slitasje 

 

 1. Eventuelle kostnader til stillas, lift eller andre hjelpemidler for å utbedre mangelen. 

 

 1. Eventuelle følgeskader som måtte oppstå før eller i forbindelse med utbedring av mangel. 

 

 1. Bygningsmessige arbeider eller demontering/montering av tilstøtende komponenter 

 

 1. Overflatebehandling fra fabrikk omfattes ikke av garantien. 

 

 1. Eventuelle tilstøtende eller påmonterte produkter som ikke er levert av Farstad Profilsystemer/RuFa Trading AS 

 

 1. Termisk sprekk i glass.  
 • Dette kan f.eks. skyldes bruk av innvendig/utvending persienne/markise. Samt andre faktorer som medfører stor forskjell i overflatetemperatur på glasset. – Termisk brudd kan oppstå om mørk folie 

pålimes deler av glass eller om isolerende materiale legges mot deler av glassflaten 

 

 1. Vanninntrenging i dekke som skyldes manglende behandling av fliser /belegg som er gjennomgående inn i hagestuen / balkonginglassingen 

 

 1. Stor nedbørsmengde eller ekstreme vinder, som forårsaker oppfylling av vann i bunnskinne og renner, kan ikke Farstad Profilsystemer/RuFa Trading AS stå til ansvar for mtp vanninntrenging, da produktene er dimensjonert for normalt klima (terskelhøyde). 

 

 • Dette gjelder også vanninntrengning/kondens fra eksisterende bygning/ fasadekonstruksjon/ mangler i eksisterende taktekking. 

 

 1. Børstetettingen mellom skyvefelt er levert med fena som hindrer vind og nedbør under normale forhold. 

 

 1. Utvendig og innvendig kondens: 
 • Kondens på skyvedør eller terskel til skyvedør. 
 • Denne produktløsning kan forårsake innvendig kondens ved lave utetemperaturer i kombinasjon med høy innvendig luftfuktighet. 
 • Kondens kan under gitte forhold forekomme på glass. 

 

 1. Fargeendringer som følge av aldring og påvirkning av lys og UV-stråling. 

 

 1. Mindre avvik i farge på glass. 
 • Glass med forskjellige funksjonskrav eller med ulik tykkelse og oppbygging kan gi ulik fargetone/refleksjon. 

 

 

 1. Garantien gjelder ikke hvis det kan påvises unormalt store belastninger på profiler, hengsler eller hjulsystem. 

 

 1. Garantien bortfaller for alle skader/følgeskader som skyldes feil bruk, feil montering, feil lagring og/eller manglende vedlikehold. 

 

 

NB: Innglasset terrasse fra Farstad Profilsystemer har ikke de tekniske kvaliteter som et beboelse rom krever, og kan ikke beregnes som boareal. 

Reklamasjon

Kjøper kan gjøre mangel ansvar gjeldende såfremt det er reklamert i rett tid, jfr. NS8409 punkt 12.1 og 12.2. 

 

Selger har rett til å foreta retting eller omlevering dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for kjøper og uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg av selger, jfr. kjøpsloven §36. 

 

Kjøper kan kreve at selger for egen regning retter mangel, dersom dette kan skje              uten å volde selger urimelig kostnad eller ulempe. 

Reklamasjoner skal meddeles skriftlig til selger via reklamasjonsskjema. Reklamasjonsskjema kan mottas på følgende måter: 

 

 

Alternativt kan Farstad Profilsystemer sende vederlagsfritt den reklamerte del som kunden ønsker å skifte selv. 

 

Farstad Profilsystemer sitt ansvar for mangler, utover det som følger av NS8409, punkt 11.2, omfatter ikke skade på annet enn de solgte varer, med mindre varene avviker fra det som er garantert av selger, eller det foreligger feil eller forsømmelse hos selger, jfr. kjøpslovens §40, tredje ledd. Kjøper skal i slike tilfeller, uavhengig av ansvarsforhold, søke å begrense de tap som måtte oppstå i denne forbindelse. 

 

Kjøper er ansvarlig for utgifter (reise, montering etc) Farstad profilsystemer måtte ha i forbindelse med reklamasjonen dersom det viser seg at kjøper selv er ansvarlig for/ Farstad Profilsystemer ikke er ansvarlig for reklamasjonen. 

 

Kunden må selv bekoste transport til og fra vår produksjonsenhet, med mindre annet er avtalt. 

 

Dersom det viser seg at arbeid ikke er en reklamajsonssak vil kunde bli fakturert for timer og/eller utstyr benyttet til dette arbeid. 

Mangler

Eventuelle mangler må reklameres innen 14 dager etter at de er oppdaget, eller                 burde vært oppdaget. 

 

Mangel foreligger dersom aktuelle varer på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av kontrakten, og dette skyldes forhold som selger svarer for jfr. NS8409 punkt 11.1. 

 

Dersom det foreligger mangler og/eller reklamasjon kan kunde bare pårope seg å tilbakeholde verdien av delen det foreligger mangel hos/reklamasjonen gjelder. 

Alternativt er maksimumsbeløp kunde kan tilbakeholde utgjøre 10% av fakturert beløp. 

Retur

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner. 

Force Majeure

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force- majeure situasjon. Ved inntreden av force-majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force- majeure situasjonen varer mer enn 360 dager. 

Salgspant

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3- 22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt. 

Med andre ord forbeholder Rufa Trading AS seg salgspant i leverte gjenstander og beholder eiendomsretten inntil kjøpesummen er fullt ut betalt. 

Begrensninger I selgers erstatningsansvar

Selger har ikke ansvar for kjøpers indirekte tap.